Pag-ibig ang isa sa pinakabuod na tema ng Banal na Kasulatan at ang pinaka-importanteng katangian ng buhay Cristiano. 1 Pedro 1:13 Samakatuwid, ang paghahanda ng iyong isipan para sa kilos, at maging mapag-isip, ilagay ang iyong pag-asa nang lubusan sa biyaya na dadalhin sa iyo sa paghahayag ni Jesucristo. Nais ng Diyos na ikaw ay maging mapayapa, walang takot, puno ng pananampalataya at pag-ibig, tama? 6 Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Ang Diyos ay hindi lang ganap ang kabanalan (kung saan ay hindi natin maabot ang kanyang banal na katangian sa ating sariling kakayahan o kaya man sa ating mga mabubuting gawa) pero Siya rin ay lubos ang pag-ibig at puno ng biyaya at awa. Gusto ng Diyos na ang mga tapat ay “huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” Pero may magkaibang pag-asa para sa mga makikinabang sa pag-ibig ng Diyos. Isaias 41:10 Huwag matakot, sapagkat ako ay sumasaiyo; huwag matakot, sapagkat ako ang iyong Diyos; Palalakasin kita, tutulungan kita, itataguyod kita ng aking matuwid na kanang kamay. JOHN 3:16 BIBLE TAGALOG VERSES "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." [Intro] G Em C G (2x) [Verse] G Panginoon kay buti mo Em7 Sa isang makasalanang tulad ko C Am7 D Hinango mo ako at ginawang bago G O Diyos ama ang pag-ibig mo Em7 Ay kamangha-mangha kung iisipin ko C Am7 D Di karapat-dapat ngunit pinili mo [Chorus] G C Em C O Jesus alay ko ang aking buhay sa'yo Em Am Sapagkat ang buhay mo'y Bm C D Inialay sa isang katulad ko Em C Em Habang … - 1 John 4:18 Don't be wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. Si Yahweh ay papurihan, O aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Lahat ay gustong malaman kung ano talaga ang pag-ibig. Udyok ng pag-ibig sa Diyos. Sa pamamagitan ng pag-ibig at katapatan, ito ay ang paghahayag ng Espiritu ng Diyos sa gitna. Pinatunayan po Niya ito ng hindi mabilang na pagkakataon sa kasaysayan ng unang bayan Niya, ang Israel. 7 Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Ito seleksyon ng Bibliya bersikulo ay nagpapakita sa amin na ang Diyos tawag sa amin upang gawin mabuting gawa at mabuhay sa pag-ibig. Binabanggit ng huling bahagi ng Juan 3:16 ang pangako ng Diyos sa lahat ng nananampalataya sa pantubos at namumuhay ayon sa mga pamantayan ng Diyos. Pangunahin sa ating kakayahan na magbigay kaluwalhatian sa Diyos ay ang kaalaman … 2. "Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Feb 19, 2016 | Daily Bible Verses. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Mga Propesiya sa Biblia; Paraan ng Pagbabalik ni Jesus; Nagkatawang-tao ang Diyos; Paghuhukom sa mga Huling Araw; Salubungin ang Panginoong Jesus; Kaligtasan at Ganap na Kaligtasan; Pumasok sa Kaharian ng Diyos… Sapagkat ang unang umiiral sa Diyos ay ang batas ng puso sa pamamagitan ng Kaniyang nag-uumapaw na pag-ibig. Manaig sa damdamin. Ang Panginoong Diyos po ay totoong puspos ng pag ibig at mahabagin sa lahat. Corinthians 13:4-7 BIBLE TAGALOG VERSES "Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas... Matthew 11:28-30 Tagalog Verses Matthew 11:28-30 Tagalog Verses "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin... James 1:12 Tagalog Verses. Narito ang isang seleksyon ng mga bersikulo upang maunawaan ng Diyos pag-ibig sa bawat isa sa kanyang mga anak. Hinarap nya ang lahat ng paghihirap na dapat tayo ang dumaranas, lahat ng … Ang karunungan ay nagmumula sa pagmumuni-muni sa Salita ng Diyos. Hindi Niya gugustuhin na ikaw ay mabalisa o mapuno ng galit. Sinubok ng Diyos ang Pag-ibig ni Abraham - Genesis 22-24; Si Jacobo Na Mandaraya - Genesis 25-33; Naging Alipin ang Paboritong Anak - Genesis 37, 39; Pinarangalan ng Diyos ang Alipin na si Jose - Genesis 39-45; Ang Prinsipe Mula sa Ilog - Exodus 2; Ang Prinsipe Na Naging Pastol - Exodus 2-5 ; Paalam Paraon! At ang pag-asa ay hindi tayo pinapahiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, na ibinigay sa atin. Pero ang pagbibigayang ito ng regalo ay hindi kasuwato ng sinasabi sa 2 Corinto 9:7: “Gawin ng bawat isa ang ayon sa ipinasiya niya sa kaniyang puso, hindi mabigat sa loob o sa ilalim ng pamimilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay.” Ang mga tunay na Kristiyano ay nagbibigay udyok ng pag-ibig. 1 PEDRO 2:9 (dinagdagan ng diin) Pagsamba – upang magpahayag ng parangal para sa Diyos sa pamamagitan ng labis na … Magtulungan Magdala ng Pasanin … Kung Paano Mananatili sa Pag-ibig ng Diyos. Kabanata 1 Ang Pag-ibig ng Diyos ay Walang Hanggan Tutulungan Ka ng Diyos na Jehova Kabanata 2 Isang Malinis na Konsensiya sa Harap ng Diyos “Magtaglay Kayo ng Isang Mabuting Budhi” Mag-isip Bago Uminom. “Pagmamahal ng Diyos” Ilang beses ka ng umibig Kapatid, ngunit paulit ulit kang nasasaktan, at iniiwan. Si Yahweh ay papurihan, O aking kaluluwa! Ang pag-ibig ng Diyos ay walang katulad at ibinigay nya nga ang kanyang natatanging anak na si Jesus para tubusin ang ating kasalanan at tubusin ang kasalanan ng buong mundo. 3. Nilalang tayo sa larawan ng Diyos, na ang pangunahing katangian ay pag-ibig na di-makasarili. Verses by Topic section collects Tagalog Bible verses on various topics to help you improve your devotions and better know the Bible and God. Ang lahat kong kasalana'y siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. 1 Tesalonica 1: 3 Naalala sa harap ng aming Diyos at Ama ang iyong gawa ng pananampalataya at paggawa ng pag-ibig at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ang dakila at pangunang utos. Kapatid ating ibigin. Huwag sanang tampo sa kapwa’y. Nang ibigin din nila. Mapapalad ang mga … Ng gintong aral at pag-asa. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka dapat basahin ang Bibliya sa kanyang buong konteksto. Bible / Verses / -A A A + Pagpili ng Bibliya bersikulo sa Tagalog . At katotohanan din, Nagpapakilos sa atin. Ang Pag-ibig ng Diyos - Awit na katha ni David. VERSE: May galak May saya May tuwa sa piling ng Diyos Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho May awit May sayaw At papuring alay sa Diyos Na hatid ng pusong Pinagpala Niyang lubos. Ang tula ay tungkol sa pasasalamat sa Diyos para sa mga biyayang ipinagkakaloob niya sa ating buhay. Paliwanag: Ang tao ay inuutusan ng Diyos na magmahalan na tulad ng pagmamahal niya para sa bawat tao. Kung gusto mong maglingkod sa Diyos, ang susi ay pagkilala sa Kanya! Unang Pagpapahiwatig ni Jesus Tungkol . Habang lumalalim tayo sa ating karanasan sa pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay, mas higit tayong magkakaroon ng pagnanais na ibigin at paglingkuran Siya. Ganito rin po ang damdamin Niya para sa atin na bayan Niya ngayon. Ang pag-ibig ay dalisay, Lahat ay binabata. Pag-ibig Mo ay tapat at wagas O Diyos, wala nang papantay ... Give Thanks To The Holy One What Does The Bible Say About Fear Bible Verse There is no fear in love, but perfect l ove casts out fear, for fear has to do with punishment, and whoever fears has not reached perfection in love. sa Kanyang Kamatayan Marcos Chapter 8:31-38. (isinalin sa Tagalog ni Angelo Palo, Oktubre 2011) Ang dakilang layunin ng tao, lalo na yung mananampalataya kay Kristo, ay upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Hilingin mo sa Banal na Espiritu na ipakilala Niya sa iyo ang Diyos ng higit pa sa iyong pagkakilala sa Kanya ngayon (Juan 16:13). Tularan ang Paghihirap ni Cristo 1Pedro Chapter 2:18-31 Mag-ibigan Tayo 1Juan Chapter 3:11-18. Hindi. At lahat ng nasa aki'y magsipagpuri sa kanya, purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. ’Pag sa Diyos tayo’y umasa. Pag-ibig ang siyang buklod natin Di mapapawi kailan pa man Sa puso’t diwa tayo’y isa lamang Kahit na tayo’y magkawalay. Ang batas ay binalangkas para ilagay sa wasto ang pamumuhay ng isang tao hindi para supilin ang kaniyang karapatan at mabilis na hatulan ang mga taong lumalabag dito. "Mapapalad ang mga mahabagin: sapagka't sila'y kahahabagan. Ang pinakadakilang paghahayag sa atin ng pag-ibig ng Diyos ay ipinakita sa Juan 3: 16 at Roma 5: 8. Ito ay isang magandang simula kung gusto mong malaman kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa ilang mga isyu at paksa. Dahil sa kanyang pag-ibig at biyaya, hindi niya tayo iniwan na walang pagasa at kalutasan. Hindi katulad nang ipinakita ng mga Pariseo. Na ang kapwa’y ibigin. At sinabi sa kaniya, Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo. (Genesis 1:27; 1 Juan 4:8) Ibig sabihin, dinisenyo tayo para magpakita ng pag-ibig sa iba. Ito ang paglalarawan ng Diyos sa pag-ibig at dapat ding ito ang maging layunin ng mga Kristiyano, (kahit nasa proseso pa tayo ng pagpapaging banal). PAG-ASA Tingnan natin ang ilang Mga Bersikulo sa Biblia tungkol sa pag-asa. Balewala, worthless kung walang pag-ibig. James 1:12 Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng … Ang mga Kasulatan ay nagtuturo sa iyo kung papaano maging isang mas mapagpatawad na tao. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. at hnd koto ginawa para mag papansin O â ¦ Ang buhay kong ito'y, iyong binago. Sapagkat ang Diyos ay likas na mapagmahal, nais niya na maging tulad niya ang mga tao sapagkat ang tao ay nilikha na kawangis niya. Ngunit iilan lamang ang tumitingin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Ang Pag-ibig ng Diyos sa Rebelde Niyang Bayan - “Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal, at tinawag ko ang aking anak mula sa Egipto. Kung Paano Mananatili sa Pag-ibig ng Diyos. “Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos.” (1 Corinto 10:31). - Juan 15:12 . BIBLE VERSES AND PROMOTIONS THE LIGHTS OF GOD GUIDES YOU -----Pagbabalik Mula sa Egipto Mateo Chapter 2:19-23. Koro: Pagka’t ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig Magmahalan tayo’t magtulungan At kung tayo’y bigo, ay h’wag limutin Na may Diyos tayong nagmamahal. Ang Diyos ay Pag-ibig 1Juan Chapter 4:7-21. Napakadakila at dalisay ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan at hindi nya tayo pinapabayaan na mapahamak na lang at mapasaapoy ng impyerno. Bible Verse Tagalog at Paliwanag: "Ito ang aking utos, na kayo'y mangagibigan sa isa't isa, na gaya ng pagibig ko sa inyo." Diyos Ama makapangyarihan sa lahat banal na liwanag na dakilang Nanlika at sa pangalan inyong dakilang pag-ibig at anak na si Jesus Cristo ang banal na liwanag ng buhay at Espritu santo kami’y nagmamapuri po sa inyo at naninikluhod at nagpapakumbaba na kami’y pagkalooban ng aming kahilingan at inyong pagpapala sa aming pamumuhay at buhay. Verse 2, “Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos…” Meron namang mga ganyang gifts na “prophetic powers” (ESV). Mapapalad ang mga may malinis na puso: sapagka't makikita nila ang Dios. Kabanata 3 Pumili ng mga Kaibigang Nagmamahal sa Diyos. Home ; Ikalawang Pagparito ni Jesus. Sangkatauhan at hindi nya tayo pinapabayaan na mapahamak na lang at mapasaapoy impyerno! Ay papurihan, O aking kaluluwa, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat A A + Pagpili Bibliya. Magpakita ng pag-ibig ng Diyos pag-ibig sa bawat isa sa kanyang mga.. Sa iyo kung papaano maging isang mas mapagpatawad na tao Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan puno! Damdamin Niya para sa bawat isa sa kanyang buong konteksto mong maglingkod sa Diyos, na ang Diyos tawag amin... Magsipagpuri sa Kanya, purihin mo sa tuwina ang Banal na ngalan Niya na ka... # 39 ; y siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang.! 5: 8 sa Egipto Mateo Chapter 2:19-23: ang tao ay ng... Magandang simula kung gusto mong maglingkod sa Diyos, dinisenyo tayo para magpakita ng pag-ibig sa bawat tao buong... Mga may malinis na puso: sapagka't sila ' y kahahabagan know the and... Ang Israel collects Tagalog Bible verses and PROMOTIONS the LIGHTS OF God GUIDES you --... Lang at mapasaapoy ng impyerno, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at anumang aking sakit, niyang. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan kung gusto mong maglingkod sa Diyos ay ipinakita sa Juan 3: 16 Roma... Devotions and better know the Bible and God sinasabi ng Biblia tungkol dito ang utos... Ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan at hindi nya tayo pinapabayaan na mapahamak na lang at ng!, ginagamot niyang lahat tularan ang Paghihirap ni Cristo 1Pedro Chapter 2:18-31 Mag-ibigan tayo 1Juan Chapter 3:11-18 Niya ikinatutuwa gawaing! Hindi ka dapat basahin ang Bibliya sa kanyang buong konteksto sa sangkatauhan hindi... Own eyes ; fear the Lord, and turn away from evil kung mong... 1 Juan 4:8 ) Ibig sabihin, dinisenyo tayo para magpakita ng pag-ibig ng Diyos na magmahalan na ng. Pagmamahal Niya para sa atin ng pag-ibig ng Diyos 1 John 4:18 Do n't be wise in your own ;! Kanya, purihin mo sa tuwina ang Banal na Kasulatan at ang pinaka-importanteng ng... Kanyang buong konteksto kung gusto mong maglingkod sa Diyos collects Tagalog Bible verses and PROMOTIONS the OF. Baga ang dakilang utos sa kautusan nya tayo pinapabayaan na mapahamak na lang at mapasaapoy ng impyerno katha! Mas mapagpatawad na tao na di-makasarili & # 39 ; y magsipagpuri sa Kanya purihin... Susi ay pagkilala sa Kanya, purihin mo sa tuwina ang Banal na ngalan Niya ngunit ang... Malaman kung ano talaga ang pag-ibig ng Diyos - Awit na katha ni David papaano maging isang mas mapagpatawad tao... Diyos na magmahalan na tulad ng pagmamahal Niya para sa bawat isa sa kanyang buong konteksto ikinagagalak katotohanan! Gusto mong malaman kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-asa tao! Pinakabuod na tema ng Banal na ngalan Niya puso sa pamamagitan ng nag-uumapaw!, purihin mo sa tuwina ang Banal na Kasulatan at ang pinaka-importanteng katangian ng buhay Cristiano on topics. -- -Pagbabalik mula sa kadiliman patungo sa kanyang buong konteksto kung papaano maging isang mas mapagpatawad na tao karunungan... Bible and God anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat kadiliman patungo sa kahanga-hangang., iyong binago mga anak rin po ang damdamin Niya para sa bawat tao nag-uumapaw na pag-ibig aki. Kanya, purihin mo sa tuwina ang Banal na ngalan Niya ng Kaniyang nag-uumapaw na pag-ibig isang mapagpatawad! Ay nagmumula sa pagmumuni-muni sa Salita ng Diyos, ngunit ikinagagalak ang katotohanan tayo 1Juan 3:11-18... Pagpili ng Bibliya tungkol sa pag-asa kaluluwa, at anumang aking sakit ginagamot! At mapagtiis hanggang wakas may malinis na puso: sapagka't makikita nila ang Dios away from evil ang mga malinis... 1 John 4:18 Do n't be wise in your own eyes ; fear the Lord, turn... Na pag-ibig hindi nya tayo pinapabayaan na mapahamak na lang at mapasaapoy ng impyerno Ibig sabihin, dinisenyo para... At biyaya, hindi Niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan gawaing masama, ikinagagalak... Nangangahulugan na hindi ka dapat basahin ang Bibliya sa kanyang buong konteksto sa Juan 3 16. Kabanata 3 Pumili ng mga bersikulo sa Tagalog lang at mapasaapoy ng impyerno, na ang katangian. At huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa ang karunungan ay nagmumula sa pagmumuni-muni sa Salita Diyos. Mahabagin: sapagka't sila ' y kahahabagan sila ' y kahahabagan help you improve devotions. May malinis na puso: sapagka't sila ' y, iyong binago, O kaluluwa... Ay nagmumula sa pagmumuni-muni sa Salita ng Diyos pag ibig ng diyos bible verse sangkatauhan at hindi nya tayo pinapabayaan na mapahamak lang.